روبروي همسر خود هرگز با حالت افسرده

روبروي همسر خود هرگز با حالت افسرده

روبروي همسر خود هرگز با حالت
افسرده و ژوليده و نامرتب ظاهر
نشويدبلكه بسيارتميز آرايش
كرده، معطر و شاد و خندان باشيد
و هميشه و در همه حال لبخند بزنيد

نظر شما درمورد این پست چیست؟