به جای اینکه بگویی که من را ببر خونه

به جای اینکه بگویی که من را ببر خونه

به جای اینکه بگویی که من
را ببر خونه مادرم؛ بگو دلم
برای مادرم تنگ شده


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟