مثل قاضی که از متهم پرس و جو می کند در

مثل قاضی که از متهم پرس و جو می کند در

مثل قاضی که از متهم پرس و جو می
کند در مورد کارهای روزانه شوهر
تجسس نکنید. کجایی؟
باکی حرف زدی؟ چه گفتین؟
بعد کجا رفتی؟


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟