برای خوشبخت شدن با یک مردکافی ست او ر

برای خوشبخت شدن با یک مردکافی ست او ر

برای خوشبخت شدن با یک مرد
کافی ست او را باور کنی ،
حتی اگر دوستش هم نداشته باشی ..
و برای خوشبخت شدن با یک زن
کافی ست او را دوست داشته باشی ..
حتی اگر باورش نداشته باشی ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟