مرد بی‌عیب در دنیا وجود نداردممکن

<p>مرد بی‌عیب در دنیا وجود نداردممکن

مرد بی‌عیب در دنیا وجود ندارد
ممکن است مردی این عیب
را داشته باشد آن عیب دیگر
را نداشته باشد.

عیب جویی نکن، نکات خوب هر
چند کوچک همسرت رو تحسین کن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟