زنها باید بدانند ؟

در زمان تص

زنها باید بدانند ؟

در زمان تصمیم گیری مردها روی مسئل تمرکز میگیرند و به تنهایی با آن بر خورد میکنند .

نتیجه اش این میشود که آنها ابتدا به تنهایی تصمیمی را میگیرند سپس با شما در میان میگذارند .

البته در این موقع می پذیرند که به نظرات دیگران هم گوش بدهند . وقتی همسرتان به تنهایی تصمیمی را میگیرید .

شما نباید تصور کنید که او شما را نظر نگرفته است . او فقط وقتی روی موضوعی متمرکز می شود ،

نمی تواند خیلی روی آن وقت بگذارد و پرس وجو کند . مطمئن باشید وقتی شوهر شما به نظر خودش

به بهترین تصمیم ممکن رسیده است . تازه آمادگی شنیدن نظرات شما را پیدا خواهد کرد .

یادتون باشد در این مواقع از اودلگیر نشوید و با او نجنگید . با این برخورد مرد لجباز میشود و

شما به هیچ نقطه نظر مشترکی دست پیدا نمی کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟