تو بی عرضه ای این حرف از جانب یه خانم

تو بی عرضه ای این حرف از جانب یه خانم

تو بی عرضه ای
این حرف از جانب یه خانم به شوهرش
یعنی فروریختن یک مرد.
یعنی به دست خودتون خونتون را خراب کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟