ناز و ادا و داشتنناز و ادا و

ناز و ادا و داشتن
ناز و ادا و داشتن ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته
شمرده شمرده حرف بزنید، تون صداتون آروم باشه

لات و الواتی و زمخت و کوچه بازرای حرف نزنید
مرد مقایسه میکنه زنشو با زنای دیگه

تو زنی، زن یعنی خدای ظرافت
خدای زیبایی، خدای هر چیز خوبی که فکر کنید
ما زنا قدر خودمون رو نمی دونیم
باور کنید 90 درصد رفتارهای نادرستی که با ما میشه مقصرش خودمونیم

وقتی یه زنه دیگه میتونه با رفتار و ناز و اداش عقل و هوش رو از سر یه مرد بپرونه چرا شما نتونی؟
واقعا تو ذهنتون مرور کنید چرا نمیتونی پر از عشوه باشی ...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟