‌برای قدرت دادن به مرد کافیهاز هیچ

<p>‌برای قدرت دادن به مرد کافیهاز هیچ

‌برای قدرت دادن به مرد کافیه
از هیچ مرد دیگه ای صحبت نکنی

نه اینکه از مردای دیگه بد بگویید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟