در مقابل شوهرتون غرور و تکبر ندا

در مقابل شوهرتون غرور و تکبر نداشته باشید.

سعی کنید غرور کاذب و بی جاتون رو کنار بدارید.

تمرین برای کنار گذاشتن غرور

هر چیزی که همسرتون ازتون میخواد و جواب مثبتی از طرف شما داره چشم بگینامتیاز شما به این مطلب کدام است؟