با مرد زندگیت نجنگباید از ج

با مرد زندگیت نجنگ
باید از جنگیدن با مرد اجتناب کرد، نه صرفاً به خاطر حفظ غرور او بلکه همچنین به خاطر حراست از شأن و منزلت خود!
هیچ چیز به اندازه ی زن شوریده حال و دیوانه

بی جاذبه و ناخوشا یند نیست، زنی که به جای قدرت زنانه، از قدرت زبانش استفاده می کند شهره ی آفاق است.
جنگیدن، زن را نزد مرد و نزد خودش زشت و ناخوشایند می کند.

مرد به زنی باهوش و قوی نیاز است تا مردش را خلع سلاح کند، نه با خشم بلکه با عشق.

مردان خصوصیات زنانه را به دلیل نرمی و لطافت زن قبول می کنند و نه به دلیل قدرت او.

وظایف خاصّ زن

در برابر همه وظایفى که براى اداره خانواده به عهده مرد است، مهمترین وظایف اختصاصى زن، عبارتند از:

1-پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانواده
2-امانتدارى در غياب شوهر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟