پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانواده

پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانواده

خانواده، یک واحد کوچک اجتماعى است و اداره آن، مانند یک اجتماع بزرگ نیازمند مدیریت و رهبرى واحد
است؛ زیرا مدیریت جمعىایی که زن و مرد در آن مشترک باشند،

بىمعناست. از این رو، یکى از مرد یا زن باید مدیر
و دیگرى معاون و تحت نظارت او باشد. قرآن در این جا تصریح مىکند که مدیریت خانواده، به عهده مرد است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟