homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن

امانتدارى در غياب شوهر

دومین

امانتدارى در غياب شوهر

دومین وظیفه مهم زن، این است که در غیاب شوهر، از هر جهت امانتدار باشد. قرآن کریم بانوان شایسته را چنین
توصیف مىفرماید :

زنان صالح، زنانی هستند كه متواضعند، و در غياب)همسر خود(، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی كه
خدا براي آنان قرار داده، حفظ میكنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟