امانتدارى در غياب شوهر

دومین

امانتدارى در غياب شوهر

دومین وظیفه مهم زن، این است که در غیاب شوهر، از هر جهت امانتدار باشد. قرآن کریم بانوان شایسته را چنین
توصیف مىفرماید :

زنان صالح، زنانی هستند كه متواضعند، و در غياب)همسر خود(، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی كه
خدا براي آنان قرار داده، حفظ میكنند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟