برای این که همسرتان با شما روراست باشد

برای این که همسرتان با شما روراست باشد

برای این که همسرتان با شما روراست باشد سعی
کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل
شوید اگر حرف‌ها و گفته‌های او مطابق میل شما نیست
از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله
بذر بی‌اعتمادی در زندگی خود می‌کارید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟