مرد دارای یک آثار ونتایجی هست

<

مرد دارای یک آثار ونتایجی هست

این آثار ونتایج مرد مثل محبتی که دارد، معیشتی که دارد

کارکردهایی را شامل میشود، این کارکردها اگر بخواهد درست ومناسب و به جا ارائه بشود وخانم از آن بهره مناسب ببرد معطوف به یک اسکلت و بنیانی در روان مرد است

این بنیان اقتدار است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟