چند دقیقه قبل از آمدن شوهرتان، ک

چند دقیقه قبل از آمدن شوهرتان، کارهای خانه را کنار بگذارید و لباس هایتان را عوض کنید و عطر به خود بزنید

در حد امکان حتما دوش بگیرید

به خریدهایی که همسرتان کرده است به دقت توجه کنید و از او تشکر کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟