آقایون کلی نگرند؛جزئیات رو به خا

آقایون کلی نگرند؛جزئیات رو به خاطر نسپارید

هیچ وقت یادم نمیره یازده سال پیش مادرت زیر همچین درختی این جمله روگفت

هیچ وقت یادم نمیره میخواستن کادو های عقد رو بدن مادرت اینجوری وایستاده بود

من زاویه شونشو هیچ وقت فراموش نمیکنم

بابا تمام شد عزیز من!

جزئیات رو به خاطر نسپارید وهیچ وقت از جزئیات حرف نزنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟