خانوم‌های محترم مراقب نیاز غریز

خانوم‌های محترم مراقب نیاز غریزی مرد باشید این نیاز غریزی رو محترم بشمارید

دو چیز رو هیچ وقت از هم جدا نکنید یکی محل خوابتون و یکی غذا خوردن و سفرتون رو

یعنی هر چقدر هم از هم دلخورید جدا نخوابید

بسیار از اختلافات زناشویی برمیگردد به مدیریت نکردن اتاق خواب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟