خانوم ها مراقب باشین آقایون عصبا

خانوم ها مراقب باشین آقایون عصبانی نشوند

خانوم میگه چطور با یک شوهر عصبی زندگی کنیم ؟من شوهرم عصبی تند خوی پرخاشگره چیکار کنیم باهاش؟

راهش اینه،یه قلم کاغذ بردار بنویس :آنچه شوهرم را عصبانی میکند؛بنویس مثلا این،این،این..

اگر این حرف روبزنم این کارو بکنم این رفتار روداشته باشم او عصبانی میشه همه اینا رو بنویس

بعد تو زندگی مشترک خانوم مراقب باش اون کاری که لیست کردی ازش انجام ندیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟