زنانگی یعنی اینکه گوشی تلفن

زنانگی یعنی اینکه
گوشی تلفن را برداری
و برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیری!
نه که اجازه ات دست خودت نباشد،
یک وقت هایی آدم دلش می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی
تا دلش قرص شود که مهم است برای کسی!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟