خانومای محترم یک کم سرعتتون رو زیا

خانومای محترم یک کم سرعتتون رو زیاد کنید
یک توضیح کلی واجمالی داشته باشم که این توحوزه روابط زناشویی بسیار بسیار مهمه
که آقا سرعتو کم کنه،صرفا متوجه نیاز غریزی خودش نباشه
زن نیاز عاطفی دارد؛این نوازش و نیاز عاطفی، کند‌تر کارکردن او رو همراه میکنه
از اون طرف خانوما هم باید یک کم سرعتشون رو بیشتر کنن تا برسن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟