پیامبر اکرم (ص) : زنی که با شوهرش مه

پیامبر اکرم (ص) : زنی که با شوهرش مه

پیامبر اکرم (ص) :
زنی که با شوهرش مهربان باشد
و به او لیوان آبی دهد
عبادت یک سال برای او نویسند
و برای او شهری در بهشت بناشود
و شصت گناهش آمرزیده شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟