آقایون با چشماشون عاشق میشن

آقایون با چشماشون عاشق میشن
از لحاظ روانی وقتی یک آقا وارد خونه میشه میبینه خونه آراستس،این خانومم آراستس و بوی غذا میاد

آرامش روانی پیدا میکنه .
ولی وقتی یک آقا میاد خونه میبینه مرتب نیست به هم میریزهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟