وظایف زن در اقتصاد خانواده دق

وظایف زن در اقتصاد خانواده
دقت در حفظ دارایی های شوهر
توقع در اندازه توان شوهر
پرهیز از منت گذاری به شوهر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟