خانوم خوب خانومیه که: قبل او

خانوم خوب خانومیه که:
قبل اومدن آقاش به خودش برسه

وقتی آقاش از سرکار اومد،بره استقبالش

همین‌که آقاشو دید غرغر نکنه و یاد اتفاقای بد روزش نیفته

صبور باشه و با یک فنجون چای گرم،خستگی رو از تن شوهرش بگیره

وقتی صبح آقاش رفت سرکار آرایشش رو پاک کنه که وقتی خودشم رفت بیرون هیچ کس نبینتش،چون میدونه که فقط مال آقاشه

همیشه برای آقاشون بوی خوش بده

بدونه که هیچ نگاهی لایق چهره ظریفش نیست جز اقاشون


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟