مردان جهان فقط یک چیز می خواه

مردان جهان فقط یک چیز می خواهند

احترام...

به آنها حرمت بگذارید و ایمان بیاورید

جایی می روند، جایی می مانند

که دوستشآن داشته باشند

اگر می خواهید مالک قلب مردی شوید

او را قهرمان زندگیتان کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟