پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می

پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می

پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند:
مرد حقی بر زنش دارد [و آن حق این است که] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامی که او را دستوری دهد سرپیچی نکند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟