یک مرد زمانی شما را واقعا دوست داردکه:

یک مرد زمانی شما را واقعا دوست داردکه:<b

یک مرد زمانی شما را واقعا دوست داردکه:
دلتنگی اش برای شما، سرگرمی اش مراقبت ازشما، شغلش خوشبخت کردن شما، مأموریت و دوست داشتن شما زندگی اش باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟