در آشپزخانه کوچکمانغذا کمی سوختشی

در آشپزخانه کوچکمانغذا کمی سوختشی

در آشپزخانه کوچکمان
غذا کمی سوخت
شیر سر رفت
و همسرم مثل مردهای قدیم داد زد:
حواست کجاست خانوم؟!
و من آرام و با لبخند گفتم
به تو آقا ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟