پیامبر(ص) میفرمایند:حيا از شوه

پیامبر(ص) میفرمایند:
حيا از شوهر، ناپسند و بيجااست بهترين شما كسي است كه چون با شوهر خلوت كند، لباس حيا از خود بيفكندامتیاز شما به این مطلب کدام است؟