رسول خدا(ص):زن بهشتی،زنی است که م

رسول خدا(ص):
زن بهشتی،زنی است که مهربان و وفادار باشد فرزند بسیار بیاورد وزمانی که با شوهرش قهر کرد زود آشتی کندزمانی که بدی کرد به شوهر بگوید این دست من در دست توست چشم بر هم نمیگذارم تا از من راضی شوی.
کنز العمال/جلد15/ص884


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟