احترام

در حضور خانواده ی همسر

احترام

در حضور خانواده ی همسر ،احترامی اغراق شده و بيش از حد برای مرد خود قائل شويد
وقتي در جمعی نشسته ايد و همسرتان وارد ميشود تمام قد بايستيد و تا زماني كه همسرتان ننشسته سرپا باشيد
با اين كار پیش همسر و خانواده همسر عزیز و محترم شمرده میشید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟