انتقاد

هيچ گاه در جمع خانواده

انتقاد

هيچ گاه در جمع خانواده همسر از مردتان انتقاد نكنيد و در صورتي كه شخص ديگري ازهمسرتان انتقاد نابجايي كرد شما نبايد فورا حالت تدافعي بگيريد .مثل يك ملكه موقر و متين بدون كوچكترين تغيير در چهره سرتان را به زير بيندازيد و سكوت كنيد
بااين رفتار به طرف مقابل ميفهمانيد پا از حدش فراتر گذاشته است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟