ممکن است برای خانمهایی که عادت ک

ممکن است برای خانمهایی که عادت کرده اند در لحظه بلند بلند فکر کنند و در همان زمان تصمیمشان را بگیرند، شیوه برخورد آقایان با مشکلات، عجیب و حتی غیر قابل تحمل بهنظر برسد اما این سکه روی دیگری دارد و بد نیست بدانید که مردها هم به این تفاوت با چنین چشمی نگاه میکنند.

واقعیت این است که مردها راه حل مدار هستند. آنها ترجیح میدهند فقط هنگامی خود را ابراز کنند که پاسخ یا راهحل را از قبل بدانند.

از آنجا که این کار را هم در سکوت انجام میدهند، هنگامی که نظری از آنها می خواهید یا راجع به رابطهتان سوالی می کنید، اینطور جواب میدهند: "بگذار راجع به آن فکر کنم." مردها دوست ندارند جوابی به شما بدهند که اشتباه باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟