مامانم که همش سرش تو گوشی و تلگرامه! ای

مامانم که همش سرش تو گوشی و تلگرامه! ای


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟