اصول حرف زدن با مرد:1- اجا

اصول حرف زدن با مرد:
1- اجازه بگیرم
2- نگاه کنیم ببینیم نقطه شروع برای حرف چیست
3- وقتی میخواهیم با مرد حرف بزنیم بیان موضوع بکنیم نه قضاوت خود
4- رعایت کل در برابر جزء باید باشد
5- متاسفانه خانومها در ضمن حرف زدن نگاهی به ویژگی مرد ندارند
6- حین وپس از صحبت به مرد خدمات بدهید
7- زن پس از صحبت تشکر وابراز راحتی داشته باشد

هر کدام از موارد این مبحث به صورت مفصل در روزهای آینده بیان می شود.
ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟