اصول حرف زدن با مرد:1- اجازه

اصول حرف زدن با مرد:
1- اجازه بگیرم

اجازه بگیریم یعنی زمینه درست کنیم برای حرف زدن . مثلا من میخواهم در این مورد صحبت کنم چه زمانی آمادگی دارید؟ من دارم با این کارم در مردی که محکوم به سکوت بود امادگی درست میکنم برای شنیدن. حالا اگر مرد گفت باشد شب بعد شام. زن نگوید: اون موقع که دیر هست و حرفی نمی ماند، من الان میخواهم صحبت کنم. این مرد اگر بخواهد همان لحظه گوش کند قابلیت شنیدن را ندارد و فقط دارد تحمل میکند تا زود تمام شود. پس با اجازه گرفتن باید برای مرد ظرفیت را درست کنیم. گاهی ممکن است مرد وعده کرده است اما در شرایط ظرفیت اماده نیست. زن نباید شکایت کند و باید قبول کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟