اصول حرف زدن با مرد:3- وقتی میخو

اصول حرف زدن با مرد:
3- وقتی میخواهیم با مرد حرف بزنیم بیان موضوع بکنیم نه قضاوت خود.

فرض کنید شوهر من با مادر من درگیری دارد، اگر اول بگوییم من فهمیدم که تو از مادر من بدت می آید، این قضاوت کردن است، من نباید نیت های این را بگویم. باید طرح موضوع کنیم. بگوییم چه چیزی مرا دارد رنج میدهد و یا چیزی هست که امکانش مرا دارد رنج میدهد. مثلا بعد از تایید کردن بگویید یک مسئله ای که میتواند خیلی روی من اثر بگذارد همین بحث جدایی تو و مامان هست، من کاری ندارم حق با کی هست، از مادرم هم یک عالم ضعف میشناسم، اما چیزی که نیاز من هست این است که خیلی دوست دارم ببینم که شوهرم با مادرم رفتارش خیلی خوب است. پس فقط بیان موضوع میکنیم. گاهی خانمها اینجور شروع میکنند، نه تنها موضوع مورد اختلاف را اول میگوید و قبل آن نیز مرد را نفی میکند. میگوید تو اصلا هیچ عنایتی به من نداری و تمام لطفها را نفی میکند و یک نقطه اختلاف را شروع میکند و همه جریان زندگی را در آن میبیند. خب این خیلی آزاردهنده هست برای مرد میگوید تو اصلا صحبت نکن و مانع میشود زن حرف بزند.

4- رعایت کل در برابر جزء باید باشد. کل همسر و رابطه من با او است، جزء حرف است. ما نباید برای زدن حرف، همسر را ازدست بدهیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟