اصول حرف زدن با مرد:5- متاسفانه

اصول حرف زدن با مرد:
5- متاسفانه خانومها در ضمن حرف زدن نگاهی به ویژگی مرد ندارند و انتظار دارند مرد فعالیتهایش (معمولی یا غیر معمولی)را تعطیل کند برای شنیدن حرف زن، در حالیکه فعالیت معمولی مرد را نباید قطع کنیم.

مرد دارد چیزی میخورد یا چیزی میبیند و خانومها چون حس میکنند اینجا عنایت مرد به چیز دیگر یا کس دیگر هست نسبت به خودشون فکر میکنند نظرجلب مرد به خودشون این است که فعالیت مرد را حذف کنند. این از کجا آمده؟ از این آمده است که خانم ها از نظر کارکرد یک منظوره هستند درحالیکه مرد چند منظوره هست. مرد میتواند متعدد پتانسیل به خرج دهد برای رفتارهای مختلف. مثال: فرض کنید زن وقتی دارد رانندگی میکند به یک فعالیت متوقف هستند یعنی اگر جلو را میبیند فقط جلو را میبیند. اگر بخواهد بپیچد، راهنما را میزند و دیگر میپیچد و آینه عقب را نگاه کند، فاصله ها را تنظیم کند. به اینها کار ندارد. مقررات را رعایت میکند اما ماشین های دیگر باید مراقب باشند. وقتی زن متوقف به یک فعالیتی میشود تمرکزش به آن هست. اما آقا دارد رانندگی میکند، کیفش را از عقب برمیدارد، موبایلش را جواب میدهد، .... برای اینکه خودش نمیتواند چند کار انجام دهد وقتی حرف میزند و آقا کاره دیگری انجام میدهد. میگوید تو حرف مرا گوش نمیدهی.
و این چالش درست میکند. اگر زن مانع روزنامه خواندن مرد شود و حرفش را بزند،کمی طول نمیکشد که مرد روزنامه را باز میکند و میخواند. اما اگر روزنامه را میخواند و زن هم حرف میزد، میتوانست یک ساعت سخن بگوید. گاهی امکان دارد که در حین حرف زدن، مرد زن را معطوف به مطلبی در روزنامه بکند. اما این بدان معنا نیست که توجه به حرف زن نداشته است. بلکه این یک جریان است و بعد آن ادامه بحث را میخواهد بشنود.
پس مراقب باشید برای حرف زدنتان، فعالیت معمولی مرد را قطع نکنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟