اصول حرف زدن با مرد:6- حین وپس ا

اصول حرف زدن با مرد:
6- حین وپس از صحبت به مرد خدمات بدهید

حین و پس از صحبت به مرد خدمات بدهید یعنی اینجور نیست که چون مرد گوش داده به حرف زن، لطف کرده است بلکه زن با خدمات دادن دارد قابلیت شنیدن مرد را باز میکند. نباید صبرکنید تا مرد بگوید باید خودزن انجام دهید. زن دارد با مرد صحبت میکند و مرد هم حواسش به او است. زن بگوید بلند بشم برم یه چای بیاورم. الان میایم بقیه اش را میگویم. این یعنی اگر اینجا ته تحملت برای حرف بود یک ربع دیگر باز شد.
این یعنی باز هم جا دارم که حرف بزنم. با خدمات زن دارد این زمینه را در مرد باز میکند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟