اصول حرف زدن با مرد:7- زن پس

اصول حرف زدن با مرد:
7- زن پس از صحبت تشکر وابراز راحتی داشته باشد.

زن پس از صحبت تشکر وابراز راحتی داشته باشد. این یعنی چه؟ حالا لطف کردن شنیدن باید تشکر بکنیم؟ زن و شوهریم دیگر. نه، موضوع این است که هر وقت زن اومد با مرد صحبت بکند دلخوری و درگیری بود. یک چالشی برای همدیگر درست کردند. وقتی زن تشکر میکند میخواهد بگوید بهره بردیم. مرد از زمانی که میگذارد رضایت دارد چون احساس میکند یک چیزی حل شد. و اگر زن تاکید کند که این را که نشستم گفتم دیگر آزاد شدم، اینقدر راحت شدم. این به مرد کمک میکند یک امکان جدیدی درانش بوجود بیاید. اینکه زن را تامین کرده است. و این حس مرد را آماده میکند برای توضیح بعدی، یعنی دفعه بعد چه بسا مرد، زن را صدا بزند وبگوید بیا یکم صحبت کنیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟