چگونه با مادر شوهرم برخورد کنم؟

چگونه با مادر شوهرم برخورد کنم؟

راهکارهای برخورد با مادر شوهر:

31.در برابر مخالفت های کوچک او با گذشت باشید تاوقتی در برابر مخالفت های بزرگ از خود دفاع کردید یا عکس العملی نشان دادید،ناشی از خامی و بی درایتی نیست.

32.اگر شما را با عروس دیگرش یا با کس دیگری مقایسه کرد، آنقدر خود را باور داشته باشید که به انتقاد کردن های او احتیاجی نداشته باشید.

33.یک چارچوب از انتظارات معقول خود از او داشته باشید تا محدوده دخالت را درک کنید.یک انتظار غیر معقول از او این میتواند باشد که او از لباس گرانقیمت شما راضی باشد و تعریف کند.این مسلم است که او سلیقه شما را نخواهد پسندید چون سن شما متفاوت است.بخصوص اینکه شما پول زیادی بابت خرید آن داده اید.

34.هرگز تعلق خاطر همسرتان به خانواده اش را کم اهمیت تلقی نکنید و سعی نکنید بین او و خانواده اش فاصله بیندازید.با این کار او را نسبت به این قضیه حساستر کرده و او را بیشتر طرف خانواده اش هل میدهید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟