توقعات بیش ازحدمالی ازهمسر یکی از رف

<p>توقعات بیش ازحدمالی ازهمسر یکی از رف

توقعات بیش ازحدمالی ازهمسر یکی از رفتارهای مخرب است.

بالارفتن خواسته‎ها درزندگی بیشتر به دلیل مقایسه زندگی بادیگران به وجود می‎آید وآرامش زندگی راسلب میکند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟