از بعضیها وقتی می‌پرسیم که شما چرا ب

<p>از بعضیها وقتی می‌پرسیم که شما چرا ب

از بعضیها وقتی می‌پرسیم که شما چرا برای دو نفری که می‌خواهند زندگی بکنند، بازار را می‌خواهید خالی کنید که جهیزیّه برای خودتان درست کنید؟

می‌گویند: خب ما داریم. چون داریم می‌خواهیم بکنیم. آیا این استدلال کافی است؟ چون داریم! نه. این استدلال به هیچ وجه کافی نیست. استدلال غلطی است.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟