سوال:با سلام همسرم به صورت شریکی به

سوال:
با سلام همسرم به صورت شریکی به همراه خانواده اش در حال ساخت خانه است. از اینکه او برای خانواده اش کار می کند اعصابم خرد می شود، هرکاری که می کنم نمی توانم خودم را آرام کنم. نسبت به بقیه مردم اینگونه نیستم اما نسبت به همسرم بسیار حساسم. نمی توانم محبت او را به کسی تحمل کنم.چه کنم که به آرامش برسم؟

پاسخ:
✅اگر این شراکت در ساخت منجر به اسکان در آپارتمانی مشترک با خانواده شوهر می شود از ایشان بخواهید در خصوص تصمیم به زندگی در کنار خانواده اش از یک مشاور دلسوز مشورت بگیرد ولی اگر تنها بمنظور بهره های اقتصادی اینکار انجام می شود ، نه تنها اشکال ندارد که به علت امنیت در مسایل اقتصادی آن مناسب هم هست و نگرانی شما بیجاست کمک همسر شما به خانواده اش منجر به ازدیاد محبتش به شما می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟