آرامش را مرد به زن میبخشدوزن آنرا د

<p>آرامش را مرد به زن میبخشدوزن آنرا د

آرامش را مرد به زن میبخشد
وزن آنرا در خانه و بین کودکان تقسیم میکند
دوباره به مرد باز میگرداند

آرامش رابه هم هدیه دهید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟