بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه

بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه

بدانید هرگز همسر خود را با کسی مقایسه کنید، و هرگز همسر خود را با مادرتان مقایسه نکنید و در صحبت هایتان مراقب باشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟