بدانید وقتی کارهای زندگی سخت میشودب

بدانید وقتی کارهای زندگی سخت میشودب

بدانید وقتی کارهای زندگی سخت میشود
باید میزان طاقت شما در سختی
ها کمی بیشتراز مشکلی
باشدکه پیش امده است.

نظر شما درمورد این پست چیست؟