بهترین شما مردى است که با همسرش به خو

بهترین شما مردى است که با همسرش به خو

بهترین شما مردى است که با
همسرش به خوبى رفتار کند و من
از همه شما نسبت به همسرم
خوشرفتارتر هستم
رسول خدا (ص)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟