این گفتارمردبه همسرش که من تو را دوس

این گفتارمردبه همسرش که من تو را دوس

این گفتارمردبه همسرش که
من تو را دوست دارم
هرگزازقلب زن بیرون نمی رود.
محمد(ص)
نکته:اینکه شمابرای خانومت
کادو میخری یا کارمیکنی و.
دلیل بردوست داشتن اونیست
حتمابهش بگو دوستش داری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟